SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Opombe
•Program bo izveden ob prijavi vsaj 4o potnikov, v nasprotnem primeru vas bomo obvestili 7 dni pred začetkom potovanja / izleta.
•Za potovanje potrebujete veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
•Splošni pogoji so sestavni del programa.
•Cene fakultativnih izletov so izračunane na podlagi najmanj 30 prijavljenih potnikov.

 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE IN IZLETE

1. PRIJAVA
• Potnik se lahko prijavi za izlet ali potovanje, ki ga organizira Brigita Rozman s.p.- Rozman bus, telefonsko, preko elektronske pošte ali preko spletnih strani. Ob prijavi Brigita Rozman s.p.- Rozman bus kot organizator potovanja in potnik skleneta dogovor, ki je ob enem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o aranžmaju ali pa se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni.
• Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja.
• V primeru prodaje po telefonu, elektronski pošti ali preko spletnih strani se šteje, da je potnik sprejel določila Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in izlete. V primeru telefonske prodaje se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem osebnih podatkov potnika in udeležencev.
• V primeru naročila preko spletnih strani veljajo Splošni pogoji in navodila objavljeni na spletni strani Brigita Rozman s.p.- Rozman bus. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno potovanje, letovanje ali izlet preko spletne strani.
• V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse posledice in eventuelne stroške, ki bi utegnili nastati zaradi napačnih podatkov.
• Potnik vstopi v avtobus na vstopnem mestu, ki je bil dogovorjen ob priverjenju prijave.

2. POSEBNE STORITVE
• Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana ipd.), zato jih potnik plača posebej.
• Potnik posreduje željo za dodatnimi oz. posebnimi storitvami ob prijavi, doplača pa jih na ceno aranžmaja.

3. PLAČILO
• Potnik plača potovanje/ izlet na izvajanju potovanja / izleta.

4. CENE
• Cene potovanja so določene v programih, veljajo pa od dne, ko je program objavljen.
• Brigita Rozman s.p.- Rozman bus lahko v programu določi dve ceni aranžmaja, ki sta odvisni od števila prijavljenih potnikov. Potnik se prijavi po nižji ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med nižjo in višjo ceno, če bi se za potovanje prijavilo manjše število potnikov. O spremenjenih pogojih Brigita Rozman s.p.- Rozman bus potnike obvesti 10 dni pred odhodom. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, če nastopi pogoj za zvišanje cene.
• Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, na kraju samem in tako, kot predvideva program. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).
• Skladno s 57. členom Zakona o varstvu potrošnikov si pridružujemo pravico do spremembe cene, če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov.
• Brigita Rozman s.p.- Rozman bus potnika ustno obvešča o spremembi cene.
• Skladno z istim členom istega zakona si Brigita Rozman s.p.- Rozman bus pridržuje pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo programa, najkasneje 7 dni pred začetkom potovanja.
• Brigita Rozman s.p.- Rozman bus ob prijavi na izlet ali potovanje potniku ne dodeli številko sedeža. Pridržuje si pravico optimalno razporediti potnike v avtobusu. Potnik, ki se prijavi sam, ima pravico zahtevati prost sedež poleg sebe, za katerega pa Brigita Rozman s.p.- Rozman bus zaračunava pavšalni znesek 60 % vrednosti aranžmaja. Če potnik praznega sedeža ni plačal, ima Brigita Rozman s.p.- Rozman bus pravico sedež prodati drugemu potniku.

5. STORITVE VŠTETE V CENO
• V ceni aranžmaja so praviloma vštete prevozne storitve, hotelske in gostinske storitve in vstopni vizumi, navedeni v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja in spremljevalec.
• Za aranžmaje iz ponudbe » akcija « organizator dodatnih popustov ne daje.

6. POTNI DOKUMENTI
• Potnik, ki se prijavi na izlet, mora imeti veljaven osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list). Za potovanje v države članice Evropske unije potnik potrebuje veljavno osebno izkaznico ali potni list.

7. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA
• Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi potovanja, kjer se je prijavil najkasneje 10 dni pred odhodom, drugače mora potnik plačati 60 % aranžmaja.
• Če potnik med potovanjem na lastno željo pisno odstopi od potovanja ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
• V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času tik pred odhodom ter ima za to ustrezna dokazila in dokumente, ima Brigita Rozman s.p.- Rozman bus pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov. Razliko Brigita Rozman s.p.- Rozman bus ne zaračuna potniku.
• Brigita Rozman s.p.- Rozman bus ali njegova pooblaščena oseba lahko zavrne napotnico oz. voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih. Brigita Rozman s.p.- Rozman bus v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi.
Brigita Rozman s.p.- Rozman bus bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oz. med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

8. ODSTOPNINA
• Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik mora Brigita Rozman s.p.- Rozman bus posredovati pisno odpoved in ustrezen dokument (zdravniško potrdilo z navedeno diagnozo, mrliški list, poziv na vojaški vpoklic) najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov za odpoved.
• Brigita Rozman s.p.- Rozman bus v tem primeru potniku ne zaračuna ničesar.
• Če potnik potovanja ne začne na dan odhoda in pred samim začetkom le-tega ni odpovedal, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Za potnika, ki ni začel potovanja iz katerega koli varnostnega ali regulativnega razloga se šteje, da je odstopil od pogodbe in je odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil.
• Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljaviti po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

9. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI TER POTNI DOKUMENTI
• Potnik je dolžan spoštovati carinske, devizne predpise ter predpise o veljavnosti osebnih dokumentov. Če zaradi neupoštevanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.
• Potnik, prijavljen za izlet ali potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
• Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu je potnik dolžan ob prijavi navesti potrebne podatke o vseh udeležencih ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni povzročijo kakršno koli zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške potovanja potnik sam.

10.ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA
• Brigita Rozman s.p.- Rozman bus si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov, določeno v programu.
• Ravno tako si Brigita Rozman s.p.- Rozman bus pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni možno pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Brigita Rozman s.p.- Rozman bus te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenili, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
• Brigita Rozman s.p.- Rozman bus si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe ladijskega ali trajektnega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (novi vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki na katere Brigita Rozman s.p.- Rozman bus ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v mednarodnem potniškem prometu.
• Brigita Rozman s.p.- Rozman bus ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti.
• Če Brigita Rozman s.p.- Rozman bus odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila celotnega aranžmaja in odstopnine. V primeru Brigita Rozman s.p.- Rozman bus odpovedi potovanja potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

11.REKLAMACIJE
• Potnik mora v najkrajšem mogočem času izvajalcu storitev, vodniku ali spremljevalcu, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oz. prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izpolnjevanjem pogodbe opazi na kraju samem. Ob morebitni pritožbi mora organizator potovanja, prodajalec ali lokalni predstavnik organizatorja ali prodajalca, če obstaja, v najkrajšem mogočem času narediti vse potrebno za odpravo pomanjkljivosti. Predstavnik Brigita Rozman s.p.- Rozman bus in potnik, ki meni, da je prišlo do napake, sestavita zapisnik, ki ga podpišeta in je podlaga pri nadaljnjem postopku reklamacije.
• Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik pisno vloži reklamacijo v 15 dneh po končanem potovanju. Če potnik zamudi zakonsko določen rok, Brigita Rozman s.p.- Rozman bus te ne obravnava.
• Brez pisne reklamacije ter zapisnika Brigita Rozman s.p.- Rozman bus ne obravnava zahtevkov za znižanje cene ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
• Če po krivdi Brigita Rozman s.p.- Rozman bus ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima Brigita Rozman s.p.- Rozman bus pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.

12.ZDRAVSTVENI PREDPISI
• V nekaterih primerih so navedena potrebna cepljenja. Vsak potnik si je dolžan priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi cepljenji.

13.PRTLJAGA
• Prevoz prtljage do določene teže in velikosti, ki jo določa posamezni prevoznik, je brezplačen.
• Organizator ne odgovarja za krajo prtljage na poti in v hotelu.

14.IZGUBA DOKUMENTOV
• Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove, pri urejanju formalnosti v zvezi s tem pa se za nasvete in pomoč lahko obrne na vodnika.

15.INFORMACIJE
• Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo organizatorja bolj kot navedbe v ponudbi oz. v samem programu potovanja.

16.KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV
• Kategorizacije namestitvenih objektov (št. zvezdic oz. kategorija objekta) navedene v prospektih ali programih so lokalne oz. nacionalne kategorije in ne kategorije Brigita Rozman s.p.- Rozman bus, zato Brigita Rozman s.p.- Rozman bus za njih ne odgovarja.
• Običajno je nastanitev v objekt po mednarodnih uzancih možna po 14.00 uri na dan prihoda, na dan odhoda je potrebno sobo izprazniti do 10. ure, če ni v programu navedeno drugače. Potnik se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

17.POSAMEZNA PRIJAVA ZA NAMESTITEV V ENO ALI DVOPOSTELJNI SOBI
• Potnik, ki potuje sam, je dolžan doplačati ceno enoposteljne sobe. V primeru, da potnik, ki potuje sam izrazi željo, da bi delil sobo, lahko prepusti Brigita Rozman s.p.- Rozman bus, da mu najde partnerja oz. potnika na istem aranžmaju, s katerim bo delil sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi doplačati za enoposteljno sobo. V primeru, da Brigita Rozman s.p.- Rozman bus najde potnika, ki bi delil sobo, se potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi, oz. se vplačano doplačilo enoposteljne sobe obračuna pri končnem plačilu potovanja.

18.POTOVANJE Z OTROKI
• Pogoji in višina popusta so določeni v posameznem programu. V kolikor v programu niso predvideni popusti to pomeni, da aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.
• Vsak otrok ne glede na starost in višino morebitnih popustov mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tujo državo, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu se šteje, da otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

19.UPORABA PODATKOV
• Brigita Rozman s.p.- Rozman bus vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik ob prijavi na potovanje pristaja na uporabo teh podatkov za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

20.OPOZORILO
• Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in izlete so sestavni del pogodbe, ki jo s prijavo skleneta Brigita Rozman s.p.- Rozman bus oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja na določen turistični aranžma.
• Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Brigita Rozman s.p.- Rozman bus. V kolikor je organizator druga turistična agencija, veljajo splošni pogoji le-te.

Splošni pogoji stopijo v veljavo z 01. 11.2015. S tem datumom preneha veljavnost Splošnih pogojev starejšega datuma.

Radovljica, 01. 11. 2015 Brigita Rozman

Pokličite 041 855 630

Za vsa vprašanja in nasvete smo na voljo na številki 041 855 630.

Vprašajte nas

5 + 2 =

Call Now Button